O nas:

Dla klientów:

Regulacje prawne:

Inspiracje:

Dane kontaktowe:

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH lectus24.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania oraz warunki korzystania z Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.

 1. Definicje

  • Wydawca – Lectus health and beauty z siedzibą w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 18a, 47-303 Krapkowice.
  • Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Lectus health and beauty z siedzibą w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 18a, 47-303 Krapkowice, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.lectus24.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
  • KP Lectus – Karta Podarunkowa firmy Lectus health and beauty generowana przez Wydawcę w formie elektronicznego lub też fizycznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać karty z ciągiem znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. KP Lectus umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie KP Lectus na Towar lub Towary w Sklepie Internetowym do wartości nominału karty. KP Lectus nie jest kartą płatniczą, ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  • Nabywca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która nabywa od Wydawcy KP Lectus w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
  • Użytkownik – każdy posiadacz KP Lectus.
  • Towary – dostępne produkty oferowane w sprzedaży w Sklepie Internetowym.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin KP Lectus.
 2. Nabycie Karty Podarunkowej Lectus.

  • Nabycie KP Lectus możliwe jest na stronie internetowej www.lectus24.pl
  • Zapłata za KP Lectus może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem e-przelewu/ karty kredytowej (lub innej dozwolonej przez Lectus24.pl płatności internetowej).
  • Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca prześle KP Lectus w postaci karty elektronicznej z ciągiem znaków alfanumerycznych na podany adres mailowy Nabywcy lub w postaci plastikowej karty fizycznej z ciągiem znaków alfanumerycznych na adres podany przy składaniu zamówienia.
  • KP Lectus zostanie wygenerowana i aktywowana po zaksięgowania na koncie Wystawcy prawidłowej wpłaty dokonanej przez Nabywcę. Brak wpłaty powoduje, iż KP Lectus nie zostanie wygenerowana i aktywowana i nie będzie można z niej skorzystać.
  • Wartość na jaką KP Lectus umożliwia Użytkownikowi nabycie Towaru lub Towarów w Sklepie internetowym jest równa kwocie odpowiadającej wartości nominału karty.
 3. Zasady wykorzystania Elektronicznej Karty Podarunkowej Lectus.

  • KP Lectus jest jednorazowa i można z niej skorzystać tylko przy jednym zamówieniu obejmującym jeden lub kilka Towarów.
  • Nie ma możliwości doładowania KP Lectus (zwiększenia jej wartości).
  • Warunkiem nabycia KP Lectus jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu internetowego.
  • Skorzystanie z KP Lectus w Sklepie Internetowym następuje przez wpisanie ciągu znaków w koszyku zakupowym w miejscu ,,KOD RABATOWY” i kliknięcie przycisku ,,OK”.
  • KP Lectus uprawnia do wymiany karty na Towar lub Towary dostępne w Sklepie Internetowym. KP Lectus nie można pokryć gwarancji, oraz usług dodatkowych.
  • W przypadku zakupu i płatności ratalnej suma odpowiadająca wartość nominału KP Lectus zostanie odjęta od kwoty wnioskowanego kredytu.
  • KP Lectus może zostać użyta wyłącznie w okresie jej ważności wskazanym podczas składania zamówienia, który znajduje się na karcie.
  • Jeśli wartość zamówienia przekracza wartość nominalną KP Lectus, to różnicę należy pokryć przy użyciu jednej z oferowanych w Sklepie Internetowym metod płatności.
  • Jako że KP Lectus jest jednorazowa, to przy zamówieniu realizowanemu za pomocą KP Lectus, którego wartość brutto nie przekracza wartości karty, pozostałe środki na karcie przepadają.
  • Nie ma możliwości spieniężenia/wypłacenia kwoty KP Lectus w gotówce.
  • Nabywca KP Lectus zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem KP Lectus , który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://lectus24.pl/content/3-regulamin-sklepu
 4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania KP Lectus oraz prawo odstąpienia od zakupu KP Lectus.

  • Wydawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy, jeżeli KP Lectus nie działa lub działa nieprawidłowo.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania KP Lectus można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Lectus health end beauty, mailowo oraz drogą telefoniczną.
  • Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje na zasadach ogólnych szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy zakupu KP Lectus bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.
  • Nabywca reklamujący KP Lectus lub odstępujący od umowy zakupu KP Lectus powinien podać numer nieużytego (nieaktywowanego) kodu KP Lectus w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej KP Lectus.
  • W przypadku otrzymania informacji od Nabywcy o odstąpieniu od umowy, Wydawca dokonuje dezaktywacji karty.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania nieaktywowanego KP Lectus z powrotem.
 5. Zwroty i reklamacje Towarów zakupionych z użyciem KP Lectus.

  • Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który nabył Towar z wykorzystaniem KP Lectus, przysługuje na zasadach ogólnych określonych szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towarów przy zakupach z użyciem KP Lectus będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
  • Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wydawcy oświadczenia zawierającego żądania Użytkownika. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Użytkownik chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  • W przypadku zwrotu Towarów nabywanych z wykorzystaniem KP Lectus w 14 słownie: czternasto-dniowym terminie lub na skutek reklamacji, Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W pierwszej kolejności zwrot środków dokonywany jest przy użyciu KP Lectus.
 6. Postanowienia końcowe

  • KP Lectus nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę. Na KP Lectus nie są naliczane odsetki.
  • Lectus health and beauty ma prawo odmówić realizacji KP Lectus, w sytuacji gdy:
   • upłynął termin jego ważności,
   • KP Lectus został już wykorzystany,
   • Nabywca wszedł w posiadanie KP Lectus w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
   • KP Lectus nie zostało prawidłowo opłacone i aktywowane.
   • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie KP Lectus będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz aktualny Regulamin Sklepu Internetowego./li>
   • Regulamin KP Lectus jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://lectus24.pl/content/3-regulamin-sklepu
   • Regulamin KP Lectus wchodzi w życie 27.11.2017r. i obowiązuje w odniesieniu do KP Lectus nabywanych od tego dnia.